default
Quy trình quản lý chất lượng iso

Quy trình giải quyết khiếu nại QTQL.TC.12

Ngày đăng: 20/01/2017

Mục đích:

Mô tả việc tiếp nhận các khiếu nại, trong đó có khiếu nại nội bộ và khiếu nại từ bên ngoài, để bảo đảm mọi khiếu nại được xác định và xử lý nhằm cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng của khoa Vi sinh.
 
Phạm vi:

Quy trình này áp dụng để kiểm tra các khiếu nại nội bộ cũng như  từ bên ngoài của khoa Vi sinh.
 
Trách nhiệm:
 
Nhân viên Chất lượng:
Tập hợp các khiếu nại nhận được.
 
Thông báo cho nhân viên liên quan xem xét và phân loại khiếu nại.
 
Đánh giá sự hoàn thành hành động điều chỉnh hoặc hành động được thực hiện.
 
Tổ chức các cuộc họp xem xét, giải quyết khiếu nại của Hội đồng quản lý khoa nếu cần thiết.

Tất cả nhân viên:

Tiếp nhận khiếu nại.
 
Phối hợp với bộ phận QLCL để thảo luận về hành động cần thực hiện.
 
Định nghĩa:
 
Khiếu nại nội bộ nghĩa là khiếu nại trong nội bộ xét nghiệm.
 
Khiếu nại bên ngoài nghĩa là khiếu nại đến từ khách hàng bên  ngoài khoa Vi sinh

Vi sinh Bạch Mai

Thiết kế và phát triển: Công ty Gamma NT - congngheweb.vn

  • 22 khách online, 430965 lượt ghé thăm
  • <i class=fa fa-facebook aria-hidden=true text-white></i>
  • <i class=fa fa-google-plus aria-hidden=true text-white></i>
  • <i class=fa fa-youtube-play aria-hidden=true text-white></i>
  • <i class=fa fa-twitter aria-hidden=true text-white></i>