default
Danh mục xét nghiệm

Các xét nghiệm Virus - Miễn dịch

Ngày đăng: 19/01/2017

Sau đây là Bảng danh mục các dịch vụ xét nghiệm vi khuẩn, loại bệnh phẩm, thời gian trả kết quả cho bệnh nhân, được thực hiện tại Khoa Vi sinh, Bệnh viện Bạch Mai.

 
STT
Tên dịch vụ xét nghiệm
Loại bệnh phẩm
Ngày làm
Ngày trả kết quả
Ghi chú

Nhóm xét nghiệm virus viêm gan

 
 
 
 
30
HBsAg
 
 
3 ml máu không chống đông
hoặc 0,5 ml huyết thanh
Hàng ngày
Trả KQ theo 3 đợt cùng ngày: Đợt 1: 11 giờ;  Đợt 2: 13 giờ 30; Đợt 3: 15 giờ
(đối với bệnh phẩm đưa trước 12 giờ).
16 giờ đối với bệnh phẩm đưa từ 12 giờ - 15 giờ.
11 giờ sáng hôm sau đối với bệnh phẩm đưa sau 15 giờ.
Những trường hợp cần kiểm tra lại sẽ trả vào 14 giờ ngày hôm sau.
 
31
HBsAg định lượng
3 ml máu  không chống đông
hoặc 0,5 ml huyết thanh
Hàng ngày
15 giờ 30 hôm sau
Nếu có chung nhiều XN thì sẽ trả cùng xét nghiệm có kết quả muộn nhất.
Những trường hợp cần kiểm tra lại sẽ có phiếu hẹn cụ thể.

Những trường hợp kiểm tra lại sẽ trả KQ vào 15 giờ 30 thứ 3, thứ 5 hàng tuần

 
32
HBsAg khẳng định
3 ml máu  không chống đông
hoặc 0,5 ml huyết thanh
Hàng ngày
15 giờ 30 hôm sau
 
33
 
HBeAg và HBeAb
 
 
3 ml máu  không chống đông
hoặc 1 ml huyết thanh
 
Hàng ngày

15 giờ 30 hôm sau

34
HBc IgM và HBc Total
 
 
35
 

HBsAb định lượng

 
36
 

HCV Ab

 
37
HAV IgM
3 ml máu  không chống đông
hoặc 0,5 ml huyết thanh
Hàng ngày
15giờ 30 hôm sau
 
 
38
HAV Total
3 ml máu  không chống đông
hoặc 0,5 ml huyết thanh
Hàng ngày

15giờ 30 hôm sau

 
 
39

HDV Ab

3 ml máu  không chống đông
hoặc 0,5 ml huyết thanh
Hàng ngày

15giờ 30 hôm sau

 
 
 
 
 
40
HEV Ab
 
 
3 ml máu  không chống đông
hoặc 0,5 ml huyết thanh
Hàng ngày
15 giờ cùng ngày đối với bệnh phẩm đưa trước 12 giờ.
16 giờ đối với bệnh phẩm đưa từ 12 giờ - 15 giờ.
10 giờ sáng hôm sau đối với bệnh phẩm đưa sau 15 giờ.
 

Nhóm xét nghiệm HIV

 
 
 
 
 
 
 
 
41
 
 
 
 
HIV Ag/Ab
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 ml máu không chống đông hoặc 1 ml huyết thanh
Hàng ngày
Trả KQ theo 3 đợt cùng ngày: Đợt 1: 11 giờ;  Đợt 2: 13 giờ 30; Đợt 3: 15 giờ
(đối với bệnh phẩm đưa trước 12 giờ).
16 giờ đối với bệnh phẩm đưa từ 12 giờ - 15 giờ.
11 giờ sáng hôm sau đối với bệnh phẩm đưa sau 15 giờ.
15 giờ 30 ngày hôm sau trả KQ nếu có hẹn kiểm tra lại.

Trường hợp mẫu xét nghiệm cần kiểm tra khẳng định sẽ được viết phiếu hẹn cụ thể trả KQ tối đa 72 giờ. Nếu trường hợp cần tiếp tục kiểm tra sẽ có phiếu hẹn tiếp theo.

Nhóm xét nghiệm các virus Herpes

 
 
42
CMV
 
3 ml máu  không chống đông
hoặc 0,5 ml huyết thanh
 
Hàng ngày
15 giờ cùng ngày (đối với bệnh phẩm đưa trước 14 giờ).
10 giờ sáng hôm sau đối với bệnh phẩm đưa sau 14 giờ.
 
 
 
43
HSV
 
3 ml máu  không chống đông
hoặc 0,5 ml huyết thanh
 
Chiều thứ 4
14 giờ ngày thứ 5 đối với những bệnh phẩm đưa trước 12 giờ ngày thứ 4.

14 giờ ngày thứ 5 tuần sau đối với những bệnh phẩm đưa sau 12 giờ ngày thứ 4.

 
 
 
44
EBV
 
3 ml máu  không chống đông
hoặc 0,5 ml huyết thanh
 
Chiều thứ 5
14 giờ ngày thứ 6 đối với những bệnh phẩm đưa trước 12 giờ ngày thứ 5.

14 giờ ngày thứ 6 tuần sau  đối với những bệnh phẩm đưa sau 12 giờ ngày thứ 5.

 
 

Nhóm các xét nghiệm khác

45
Rubella IgM & Rubella IgG
 
3 ml máu  không chống đông
hoặc 0,5 ml huyết thanh
 
Hàng ngày
 
Trả KQ 15 giờ cùng ngày đối với bệnh phẩm đưa trước 12 giờ.
16 giờ đối với bệnh phẩm đưa từ 12 giờ - 15 giờ.
10 giờ sáng hôm sau đối với bệnh phẩm đưa sau 15 giờ
 
46
Toxoplasma
47
Anti CCP
48
Chlamydia Ab
3 ml máu  không chống đông
hoặc 0,5 ml huyết thanh
Sáng thứ 6
15 giờ thứ 6
 
49
Measles virus Ab
3 ml máu  không chống đông
hoặc 0,5 ml huyết thanh
Sáng thứ 6
15 giờ thứ 6
 
 
50

JEV  (viêm não Nhật Bản) Ab

3 ml máu  không chống đông
hoặc 0,5 ml huyết thanh
Sáng thứ 6
Sau 02 tuần (15 giờ 30 thứ 6)
 
 
 
 
51
Streptococcus pyogenes ASO
 
 
3 ml máu  không chống đông
hoặc 0,5 ml huyết thanh
Hàng ngày
Trả KQ 15 giờ cùng ngày đối với bệnh phẩm đưa trước 12 giờ.
16 giờ đối với bệnh phẩm đưa từ 12 giờ - 15 giờ.
11 giờ sáng hôm sau đối với bệnh phẩm đưa sau 15 giờ
 
 
 
 
 
 
 
Trường hợp mẫu KT lại sẽ có phiếu hẹn cụ thể.
 
 
 
52
Salmonella Widal
 
 
3 ml máu  không chống đông
hoặc 0,5 ml huyết thanh
Hàng ngày

Trả KQ theo từng đợt nhận bệnh phẩm trả chậm nhất 15 giờ cùng ngày đối với bệnh phẩm đưa trước 12 giờ.

16 giờ 30 đối với bệnh phẩm đưa từ 12 giờ - 15 giờ.
10 giờ sáng hôm sau đối với bệnh phẩm đưa sau 15 giờ
53
Treponema pallidum (TPHA, RPR)
 
 
3 ml máu  không chống đông
hoặc 0,5 ml huyết thanh
Hàng ngày
Trả KQ 15 giờ cùng ngày đối với bệnh phẩm đưa trước 11 giờ 30.
16 giờ 30 đối với bệnh phẩm đưa từ 11 giờ 30 - 14 giờ.
15 giờ hôm sau đối với bệnh phẩm đưa sau 14 giờ.
54
Dengue NS1Ag; Dengue IgM, IgG
 
Hàng ngày
Sau 02 tiếng
 
 
55
Rotavirus Ag test nhanh
Phân
Hàng ngày
 
56
Influenza virus A, B Ag
Dịch tỵ hầu, dịch ngoáy họng
Hàng ngày
Sau 02 tiếng
BP phải được chuyển ngay đến phòng XN trong vòng 1 giờ
57
Rickettsia Ab
3 ml máu  không chống đông

hoặc 0,5 ml huyết thanh

Hàng ngày
15 giờ cùng ngày
 
58

RSV  Ab

3 ml máu  không chống đông
hoặc 0,5 ml huyết thanh
Sáng thứ 6
15 giờ thứ 6
 
59
HCG
Nước tiểu
Hàng ngày
Sau 02 tiếng
 
 

 

Vi sinh Bạch Mai

Thiết kế và phát triển: Công ty Gamma NT - congngheweb.vn

  • 139 khách online, 404667 lượt ghé thăm
  • <i class=fa fa-facebook aria-hidden=true text-white></i>
  • <i class=fa fa-google-plus aria-hidden=true text-white></i>
  • <i class=fa fa-youtube-play aria-hidden=true text-white></i>
  • <i class=fa fa-twitter aria-hidden=true text-white></i>