default
Quy trình quản lý chất lượng iso

Quy trình hiệu chuẩn và bảo trì trang thiết bị QTQL.TC.26

Ngày đăng: 19/01/2017

Mục đích: 

Hướng dẫn lập kế hoạch bảo trì và hiệu chuẩn cho tất cả các thiết bị đang sử dụng trong  khoa Vi sinh.  
 
Phạm vi:

Áp dụng trong việc quản lý dụng cụ máy móc của khoa Vi sinh một cách có hiệu quả, bảo đảm những kết quả đúng, chính xác và đáng tin cậy. 

Trách nhiệm:

Nhân viên Chất lượng và nhân viên Quản lý trang thiết bị có trách nhiệm bảo đảm tất cả các thiết bị sử dụng trong khoa Vi sinh  đều được hiệu chuẩn, bảo trì thích hợp. 
 
Định nghĩa:

Hiệu chuẩn   là  hoạt động nhằm xem xét mối tương quan giữa những giá trị đo được từ một thiết bị với những giá trị chuẩn tương ứng đã biết trước (từ vật chuẩn, chất chuẩn hoặc thiết bị chuẩn).

Vi sinh Bạch Mai
 

Thiết kế và phát triển: Công ty Gamma NT - congngheweb.vn

  • 20 khách online, 430920 lượt ghé thăm
  • <i class=fa fa-facebook aria-hidden=true text-white></i>
  • <i class=fa fa-google-plus aria-hidden=true text-white></i>
  • <i class=fa fa-youtube-play aria-hidden=true text-white></i>
  • <i class=fa fa-twitter aria-hidden=true text-white></i>