default
Quy trình quản lý chất lượng iso

Quy trình chạy mẫu ngoại kiểm tra chất lượng (EQC) QTQL.TC.32

Ngày đăng: 19/01/2017

Mục đích:

Mô tả quy trình tham gia chương trình và chạy mẫu đánh giá chất lượng ngoại kiểm của khoa Vi sinh. 
 
Phạm vi:

Áp dụng cho tất cả dịch vụ xét nghiệm lâm sàng trong khoa Vi sinh. 

Trách nhiệm:

Toàn thể nhân viên xét nghiệm và Bộ phận quản lý chất lượng. 
 
Định nghĩa:

EQAS = External Quality Assessment Scheme, Chương trình đánh giá chất lượng ngoại kiểm.

Vi sinh Bạch Mai
 

Thiết kế và phát triển: Công ty Gamma NT - congngheweb.vn

  • 20 khách online, 430922 lượt ghé thăm
  • <i class=fa fa-facebook aria-hidden=true text-white></i>
  • <i class=fa fa-google-plus aria-hidden=true text-white></i>
  • <i class=fa fa-youtube-play aria-hidden=true text-white></i>
  • <i class=fa fa-twitter aria-hidden=true text-white></i>